Zásady ochrany osobních údajů klientů Allianz pojišťovny a. s. a Allianz penzijní společnosti a. s. (dále jen "Allianz")

Právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě patří mezi základní lidská práva zaručená Listinou základních práv a svobod. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Snahou Allianz je v maximální možné míře chránit soukromí klientů. Na veřejných webových stránkách Allianz se proto můžete pohybovat anonymně a využít naši internetovou prezentaci k získání informací o našich produktech a službách. Při Vaší návštěvě naší webové stránky zaznamenáváme pouze statistická data nevztahující se k Vaší osobě (např. údaje o počtu přístupů na jednotlivé webové stránky, datum a čas přístupu, kalkulační data apod.). Budeme-li chtít zaznamenat Vaše osobní údaje, učiníme tak jen s Vaším výslovným souhlasem.

Pokud se rozhodnete využít ke komunikaci s Allianz elektronickou poštu, doporučujeme, aby zpráva byla z bezpečnostních důvodů zasílána z webových stránek Allianz. Všem svým klientům doporučujeme chránit data na svém počítači pomocí antivirového programu a chránit se před sledováním své činnosti na PC pomocí anti-spyware programu. Informace obsažené ve Vašich sděleních považujeme za důvěrné a chráníme je proti prozrazení třetím osobám. Týká-li se obsah Vaší zprávy konkrétního smluvního vztahu (zejména konkrétní pojistné smlouvy), bude Váš e-mail uchován společně s naší odpovědí na něj.

Využijete-li internetovou aplikaci Allianz k uzavření pojistné smlouvy on-line a likvidaci pojistné události, získáme a zpracujeme Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu provádíme zpracování Vašich osobních údajů pouze v zákonem stanovených případech. Správcem osobních údajů klientů je Allianz pojišťovna, a.s.

Při sjednávání pojištění prostřednictvím internetové aplikace získáváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a jejich zpracování provádíme pro účely uzavření pojistné smlouvy, plnění závazků z ní vyplývajících, případně k jiným účelům, pokud k nim dáte předem souhlas. Průběžně kontrolujeme bezpečnostní opatření zaručující ochranu Vašich osobních údajů. Síť Allianz je vůči vnějšímu světu chráněna pomocí firewallů a dalších bezpečnostních prvků a pravidel, nastavených dle mezinárodních standardů.

Zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení a adresa) za účelem nabízení obchodu a služeb můžete kdykoli výslovně odmítnout. Nesouhlas s takovým zpracováním je však nutné vyjádřit písemně (viz § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.).

Všechny osoby, které v rámci plnění svých pracovních či jiných povinností přicházejí do styku s osobními údaji klientů, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob je stanovena zákonem o pojišťovnictví a trvá i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru osob, na něž se zákonná povinnost mlčenlivosti vztahuje.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, si můžete vyžádat v sídle Allianz pojišťovny, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, úsek právní. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady spojené s jejím poskytnutím.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu (např. opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či likvidaci). V případě, že Vašemu požadavku nevyhovíme, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.